Mangkabua' rinding (30)

A1: Apara nagaraga to tau jiong bala bola?
B1: Nggaragai pentiroan sola rinding.
A2: Masaimoraka nagaraga?
B2: Masaimo. Karuami allona too digaraganna. Iana mangkamo dipasang dipaleqkeqmi rindingna sola pentiroanna.
A3: Budaraka tau mbaliqi manggaraga rinding?
B3: Buda.
A4: Pangkombongraka joq mbaliqi?
B4: Tangngia pangkombong. Nabaliqi bangri mangkabuaq rinding.