Pangbara'bah (20)

A1: Endekki' mai bola!
B1: Ie', ma'namo jolo'.
A2: Mentamaki' mai cumadokko-dokko! Umboriki' pole?
B2: Polena' jio mai bara'bah.
A3: Mangngapariki' jio bara'bahta'?
B3: Tumorakna'.
A4: Apara to buda ditanan jio bara'bahta'?
B4: Ia to buda ditanan jio bara'bahku' kandoa', dalle, kaladi, ba'tan. Tamale lako bara'bahku' mantunu-tunu dalle!
A5: Masa'-sa'pa.
 

 
Sipangkada-kada: Tomanengko